trắc nghiệm về kiểu học sinh

Xem bói vui bạn là kiểu học sinh nào

Bạn biết cách làm sao để mình không lu mờ trong lớp học và tránh lọt vào danh sách đen