Kỳ Thi THPT Quốc Gia

‘Sau 20 năm nữa, những nghề mới nào sẽ ra đời, nghề nào sẽ mất đi?

Trên thế giới, quan điểm về giáo dục đã có nhiều thay đổi. Trường học không thể dạy cho học